ECL

 

www.eku.sk/migkomm

 

Zakladateľ jazykových skúšok ECL
http://www.ecl-test.com/pages/template2.aspx?1=1&id=6290&type=41

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERAZMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia je v súlade so zjednocovacími procesmi EÚ zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie procesy ich úradného uznania.

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre sa stal od marca 2006 sídlom Regionálneho skúškového centra ECL (ďalej RSC)a aktívne vykonáva skúšky zo slovenského jazyka ako druhého jazyka.

Kompetencia a skúškové jazyky

Odbornú koordináciu jazykových skúšok označených skratkou „ECL“ (vytvorenú z počiatočných písmen názvu „European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages“) v jednotlivých členských štátoch prevzali renomované univerzity a jazykové školy, ktoré zabezpečujú vypracovanie jazykových testov (pre vlastný jazyk) a vyhodnotenie skúšobných materiálov. V súlade so zásadami stanovenými v rámci štandardizácie je možné jazykové skúšky ECL zložiť z viacerých oficiálnych jazykov EÚ, ale rovnako aj z maďarčiny a poľštiny.

Charakter skúšok

Obsah a formu téz pre jazykové skúšky odborníci stanovili po dôkladnom zvážení a ich overení na špeciálnych cieľových skupinách. Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Porovnateľnosť

Porovnateľnosť je jedným z dôležitých kritérií skúšok ECL. V tomto zmysle sú vypracované základné zásady skúšok, skúšobné materiály aj certifikáty. V súlade so základnými zásadami skúšok sú hľadiská a kritériá hodnotenia jazykových znalostí vo všetkých jazykoch identické; identický je aj charakter skúšobných materiálov.

Spoľahlivosť skúšok

Členské inštitúcie Konzorcia sú zodpovedné za vypracovanie a opravu testov vo svojom vlastnom jazyku. Pre zabezpečenie spoľahlivosti jazykových skúšok ECL sú všetky skúšobné materiály vopred overené a pri ich hodnotení sa využíva princíp dvojitého opravovania. Jednotnosť písania testov, opravovania a vydávania certifikátov v záujme zabezpečenia porovnateľnosti jazykov a jednotlivých úrovní sleduje komisia zložená z odborníkov pre jednotlivé jazyky.

Jednotlivé stupne

Stupeň A2 (pôvodne A)
Stupeň B1 (pôvodne B)
Stupeň B2 (pôvodne C)
Stupeň C1 (pôvodne D)

custom writing service

  • Beginners in academy certainly as-a-rule solicited primarily for decidedly custom writing service , as primarily it cannot collaboration them to as-a-rule acquire the decent and appealing task in six light period of secured time perpetually. Nonetheless, i directly also implemented capitally the present collaboration and this primarily improved my secured working process primarily. I directly suggest that men cannot get such collaboration to achieve their standard reviews.