Projektbeschreibung Slowakisch

www.eku.sk/migkomm

Opis projektu

V novembri 2009 štartuje pod vedením Inštitútu interkultúrnej komunikácie, n.z. (Ansbach, Berlín, Jena)v rámci prierezového programu LLP-KA2, ktorý je podporovaný Európskou úniou, nasledovný multilaterálny projekt:

MIG-KOMM-EU Viacjazyčná interkultúrna obchodná komunikácia pre Európu   
(MIG-KOMM-EU - Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa)
 
Cieľ projektu
 
Cieľom projektu je vytvorenie a rozšírenie vhodných, na mieru ušitých, motivujúcich, inovatívnych, ľahko prístupných jazykových materiálov podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky, zohľadňujúcich jazykovú rozmanitosť Európy, ďalej testovacích a certifikačných techník pre obchodnú jazykovú komunikáciu s osobitným zohľadnením málo rozšírených a vyučovaných európskych jazykov (tzv. LWULT), aby sa zlepšil interkultúrny dialóg v Európe a posilnil v globálnej súťaži. Týmto by mali byť účastníci kurzov schopní využívať dané možnosti európskej komunikácie, ako aj  možnosti pracovať a študovať v členských krajinách EÚ. Podstatné východiskové body pre projekt poskytujú dva úspešné, súčasne ešte naďalej účinkujúce pilotné programy EÚ: v rámci projektu LINGUA „Vývoj a preverovanie multimediálnych programov pre cudzie jazyky – hospodárska dánčina, nemčina, francúzština, španielčina pre samoukov a diaľkové štúdium“ (D/95/A/188/P/III/FPC) - obdobie 1995 – 1997, ako aj projekt ECL v rámci programu ERASMUS /LINGUA-D. Celosvetovo rozšírené materiály (napr. prostredníctvom Inter Nationes) k nemeckej obchodnej komunikácii, ktoré boli vyvinuté v rámci prvého projektu a bazírovali na analýzach potrieb, sa aktualizovane a koncepčne použijú pre ďalšie malé európske jazyky (rumunčinu, češtinu, slovenčinu, litovčinu, estónčinu a lotyštinu). Budú sa integrovať do nového, inovatívneho, na mieru ušitého, všeobecne ľahko prístupného študijného prostredia (na jednej strane tzv. Blended-Learning online kurzy s učením sa formou zadávania úloh (task based learning), čo má výhody samoštúdia s interaktívnym vyučovaním naživo a individuálnym online tútorom a na druhej strane s prezenčnými fázami (pozn. prekl.: s účasťou študujúceho) v regionálnych študijných centrách). Týmto sa všetko zužitkuje vo vzdelávaní dospelých, ako aj v odbornom vzdelávaní.
Vývoj študijných materiálov súvisí s ďalším vývojom inštrumentária spracovanom v projekte ECL k celoeurópskej skúške jazykových kompetencií, resp. certifikovania jazykových výkonov a ich použitia pre ďalšie európske jazyky.
Doteraz je certifikovanie ECL ponúkané a intenzívne využívané v týchto 12 jazykoch: angličtine, nemčine, maďarčine, taliančine, poľštine, češtine, slovenčine, španielčine, srbčine,    rumunčine, bulharčine, ruštine. Ako nové by pribudli do agendy projektu  litovčina, estónčina a lotyština. Pri valorizácii a diseminácii materiálov sa rozmanitým a cieleným spôsobom využijú rozsiahle existujúce a v priebehu projektu rozšírené národné a medzinárodné siete. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu webová stránka spustená už pred začiatkom projektu a iné multimediálne, resp. elektronické médiá, a to v záujme vývoja a využitia inovatívnych médií a zabezpečenia inklúzie. To bude prínosom k zvýšeniu kvality a atraktívnosti   vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ako aj vzdelávania dospelých, ktoré sa nevzťahuje na profesiu, vrátane certifikovania nadobudnutých jazykových a interkultúrnych kompetencií.
 
Formy výsledkov
 
  • Lingvistické a cudzojazyčné publikácie v partnerských krajinách.
  • Informácie o projekte v najrôznejších médiách: časopisoch, internete, spravodajcoch (Newsletters), novinách, rozhlase a televízii.
  • Webová stránka o projekte pre partnerov s jednou internou časťou a jednou verejnou časťou (= valorizačné opatrenie). Verejná časť informuje o žiadosti projektu a jeho zdôvodnení a ponúkne postupne vznikajúce materiály na podporu obchodnej jazykovej komunikácie v partnerských krajinách.
  • Pri ukončení projektu interaktívna, tútoriálna interaktívna webová stránka s príručkou k tzv. Blended-Learning kurzu, materiálmi, cvičeniami, video a audionahrávami, návodmi, mnohojazyčným slovníkom, knihou na počúvanie k obchodnej komunikácii.
  • Príručka na DVD/CD-ROMoch s materiálmi, cvičeniami, video a audionahrávami, návodmi, mnohojazyčným slovníkom, knihou na počúvanie k obchodnej komunikácii a napojenie na webovú stránku pre samoukov a prezenčné fázy v regionálnych študijných centrách.
  • Materiály k testom ECL.