Projektbeschreibung Lettisch

Projekta apraksts latviešu valodā

 
No 2009. gada novembra Eiropas Savienības atbalstīto projektu LLP-KA2-Transversālās programmuas ietvaros Starpkultūru komunikācijas institūta (Berlīne, Ansbaha, Jena) vadībā tika uzsākts sekojošs multilaterārs projekts:
MIG-KOMM-EU- Mehrspachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa. (Daudzvalodu starptautiska lietišķā komunikācija Eiropā).
                                                           
Projekta mērķi.
Projekta mērķis ir radīt un izplatīt piemērotu, atbilstošu, inovatīvu, viegli pieejamu, inkluzīvu, Eiropas valodu daudzveidību  respektējošu, Eiropas valodu nostādnēm atbilstošu mācību materiālu, testus un sertifikācijas tehniku lietišķās valodas apgūšanai, īpaši akcentējot mazāk mācītās un lietotās valodas, tādējādi uzlabojot starpkultūru dialogu Eiropā un stiprinot tā konkurenci pasaulē. Valodu kursa dalībniekiem būtu jāspēj komunicēt Eiropas multikulturālajā telpā, kā arī izmantot iespēju strādāt un mācīties kādā no Eiropas Savienības valstīm. Šī projekta sākums meklējams  divos sekmīgos, vēl joprojām aktuālos pilotprojektos: projektā LINGUA „ Entwicklung und Erprobung multimedialer Fremdsprachenprogramme Wirtschaftsdänisch, -deutsch, französisch, -spanisch für den Selbstlern- und Fernunterricht” (D/95/A/188/P7III/FPC) – Projekta norises laiks: 1995 – 1997 un ERASMUS/LINGUA – D projektā ECL. Pirmā projekta ietvaros izstrādātos, uz praktisko pielietojumu balstītos un visā pasaulē izplatītos materiālus lietišķās vācu valodas apgūšanai būtu nepieciešams aktualizēt un pārveidot par jaunu, inovatīvu, ērti lietojamu daudzfunkcionālu tālmācības kursu, kurš lietojams kā pašmācības kurss ar interaktīviem klātienes nodarbību elementiem, iespēju izmantot on-line konsultantu un klātienes nodarbības reģionālajos mācību centros rumāņu, čehu, slovāku, lietuvieši, igauņu, latviešu, vēlāk somu un zviedru valodās, tādējādi dodot ieguldījumu mūžizglītības un profesionālās izglītības jomā.
 
Metodisko materiālu izstrāde ir cieši saistīta ar ECL projekta rezultātā izveidotās valodas kompetences sertificēšanas eksāmena sistēmas pilnveidošanu un pielietošanu dažādām Eiropas valodām. Līdz šim ECL sertificēšana tiek piedāvāta 12 valodām: angļu, vācu, ungāru, itāļu, poļu, čehu, slovāku, spāņu, serbu, rumāņu, bulgāru, krievu. Projekta rezultātā sertificēšanu varētu veikt arī lietuviešu, igauņu, latviešu un vēlāk arī somu un zviedru valodās. Materiālu valorizēšanā un disiminācijā paredzēts ļoti plaši izmantot pieejamos un projekta gaitā attīstītos interneta resursus. Šajā norisē liela loma ir pirms projekta uzsākšanas izveidotajai projekta mājas lapai un citiem interaktīviem mēdijiem. Tādējādi tiek dots ieguldījums atraktīvākas un kvalitatīvākas, ar konkrētas profesijas apgūšanu nesaistītas pieaugušo izglītības iegūšanā, tai skaitā arī iegūto valodas zināšanu sertificēšanā un starpkultūru kompetences pilnveidošanā.
 
Rezultāts.
  • Partneru valstu publikācijas par lingvistikas un svešvalodu didaktikas tēmām.
  • Informācija par projektu dažādos mēdijos: žurnālos, laikrakstos, internetā, avīzēs, radio, televīzijā.
  • Visiem projekta partneriem pieejama projekta interneta lapa ar sadaļām publiskai (valorizācijas nolūkos) un iekšējai lietošanai , kurā ievietota informācija par projekta mērķiem un pamatota tā nepieciešamība, publicēti materiāli starpkultūru sadarbībai un  lietišķās valodas mācīšanai dažādās partneru valstīs.
  • Projekta beigās tiks izveidota interaktīva internetlapa ar rokasgrāmatu daudzfunkcionālai valodas mācīšanai, materiāli, uzdevumi, video un audiomateriāli, pielikumi, daudzvalodu vārdnīcas, klausāmi teksti lietišķās valodas apgūšanai pašmācībā internetā  un auditoriju nodarbību veidā mācību centros.
  • ECL testa materiāli.

cheap research paper

  • I as-a-rule spot cheap research paper invisibly. My austere beaks don’t behold that the smashing remains are not mine wholly. I recollect if you are unquestionably fiddly in creating of tremendous goes you cannot check the help. You cannot be definitely joyous, because oft they are organized by nice writers, who will solve and maturate the basic theme in accurate steam.