Projektbeschreibung Litauisch

Projekto aprašymas

2009 m. lapkričio mėnesį pradėtas Europos Sąjungos profilinės programos LLP-KA2 finansuojamas daugiašalis projektas ‚,MIG-KOMM-EU - Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai“, kuriam vadovauja tarpkultūrinės komunikacijos institutas (Ansbache, Berlyne, Jenoje).
 
Projekto tikslas
 
Projekto tikslas – sukurti ir skleisti tinkamą, motyvuojančią, naujovišką, lengvai prieinamą, įvairialypę, į Europos kalbinę įvairovę orientuotą bei bendro Europos kalbų aplanko reikalavimus atitinkančią kalbų mokymo medžiagą bei testavimo ir sertifikavimo metodus verslo kalbos komunikacijai. Projekte kreipiamas dėmesys į mažiau paplitusias bei mokomas Europos Sąjungos kalbas (LWULT), kuo siekiama pagerinti tarpkultūrinį dialogą Europoje bei sustiprinti globalų konkurencingumą. Tokiu būdu kurso dalyviai galės pasinaudoti esamomis Europos Komunikacijos bei darbo ir studijų Europos Sąjungos šalyse-narėse galimybėmis. Šis projektas iš esmės remiasi dviem sėkmingai įvykdytais Europos Sąjungos pilotiniais projektais:
- Lingua-Projektu „Užsienio kalbų programų savarankiškam bei nuotoliniam kalbos mokymui verslo danų, vokiečių, prancūzų, ispanų kalbomis paruošimas ir išbandymas“ (D/95/A/188/P/III/FPC) – Trukmė: 1995–1997 bei - Erasmus/Lingua-D-Projektu ECL.
Minėto pirmojo projekto metu sukurta mokymo medžiaga, skirta verslo komunikacijai vokiečių kalba bei  išplatinta leidyklos Inter Nationes, bus aktualizuota ir konceptualiai pritaikyta kitoms mažiau vartojamoms Europos Sąjungos kalboms (rumunų, čekų, slovakų, lietuvių, estų, latvių). Ši medžiaga bus integruota į naują, pažangią, atitinkančią poreikius, lengvai prieinamą mokymuisi aplinką. Numatoma parengti mišraus mokymo (angl. blended learning) kursus internete su integruotais, į besimokančiojo veiklą orientuotais praktiniais pratimais, apimančiais visus savarankiško mokymosi privalumus interaktyviame tiesioginiame mokyme, su individualiu konsultantu elektroninėje erdvėje bei kontaktinį mokymąsi regioniniuose mokymo centruose. Tokiu būdu ši medžiaga būtų naudinga tiek suaugusiųjų, tiek ir profesiniame mokyme.
 
Mokymo medžiagos rengimas susijęs ir su tolimesniu ECL-projekte parengtos medžiagos tobulinimu, siekiant sukurti vieningą Europoje kalbinių kompetencijų/kalbinių pasiekimų sertifikavimo egzaminavimą bei jo taikymą kitoms Europos kalboms. Iki šiol ECL-sertifikavimas buvo siūlomas ir aktyviai naudojamas 12 kalbų: anglų, vokiečių, vengrų, italų, lenkų, čekų, slovakų, ispanų, serbų, rumunų, bulgarų, rusų; į projektą naujai įtraukiamos lietuvių, estų bei latvių kalbos.
 
Projekto rezultatų sklaida bus vykdoma įvairiais būdais bei tikslingai, pasitelkiant esamus bei projekto metu išplėtotus nacionalinius bei tarptautinius tinklus. Šiame procese labai svarbų vaidmenį atlieka projekto pradžioje sukurtas internetinis puslapis ir įvairi, t. y. elektroninė žiniasklaida, siekiant sukurti ir naudoti naujas priemones bei užtikrinti jų įtraukimą. Rezultatai pagerins kokybę bei darys patrauklesnį tiek profesinį, tiek ir su profesija nesusijusį suaugusiųjų mokymą ar kvalifikacijos kėlimą, įskaitant ir įgytų kalbinių bei tarpkultūrinių kompetencijų sertifikavimą.
 
 
Rezultatai
 
  • Publikacijos kalbotyros ir užsienio kalbų mokymo srityje projekto partnerių šalyse.
  • Informacijos apie projektą pateikimas įvairiais žiniasklaidos būdais: žurnaluose,
    internete, informaciniuose biuleteniuose, laikraščiuose, per radiją ir televiziją.
  • Projekto internetinis puslapis partneriams vidiniam ir išoriniam naudojimui (= kaip sklaidos priemonė), kuris informuos apie projekto turinį bei jo pagrindimą bei pateiks nuoseklią mokymo medžiagą verslo komunikacijai projekto partnerių šalyse skatinimui.
  • Projekto pabaigoje bus parengti interaktyvus, konsultuojantis interaktyvus internetinis puslapis kartu su parankine interaktyvaus mokymo kurso knyga, mokymo medžiaga, pratimai, garso ir vaizdo įrašai, nurodymai, daugiakalbis terminų žodynas (glosarijus), verslo komunikacijos audioknyga.
  • Parankinės knygos kompaktinėse ir DVD plokštelėse su mokymo medžiaga, pratimais, garso ir vaizdo įrašais, nurodymais, daugiakalbiu terminų žodynu (glosarijumi), verslo komunikacijos audioknyga, susietos su internetiniu puslapiu savarankiškam mokymuisi bei kontaktiniam mokymui mokymo centruose.
  • ECL-testavimo medžiaga.

Custom essay writing

  • With numerous dandy Custom essay writing organizations online, the elusive choice of purposely separate service is serious.